side-area-logo
Strategia podatkowa
delimiter image

Informacja o realizowanej przez Tramco Sp. z o.o. strategii podatkowej
za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
publikowana na podstawie art. 27c Ustawy o CIT1

 

1. Wstęp
Tramco Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) jest podmiotem funkcjonującym w branży farmaceutycznej.
Przedmiotem prowadzonej działalności jest sprzedaż hurtowa oraz dystrybucja produktów
leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych. Odbiorcami produktów
dystrybuowanych przez Spółkę są m.in. apteki, szpitale, gabinety lekarskie i przychodnie.
Spółka również prowadzi import docelowy, w ramach którego sprowadza z zagranicy produkty
lecznicze niedopuszczone do obrotu w Polsce, jednak mogące zostać wprowadzone do obrotu
na podstawie odrębnych przepisów dotyczących produktów leczniczych niezbędnych
do ratowania życia lub zdrowia pacjenta. Spółka ponadto wprowadza do obrotu w Polsce
produkty lecznicze wyprodukowane poza terytorium EU.
Spółka posiada magazyny przystosowane do przechowywania produktów leczniczych
i realizuje dostawy na terenie kraju.

2. Podstawowe zasady i cele strategii podatkowej Spółki
Strategia podatkowa realizowana przez Spółkę oparta jest na następujących filarach:
– dążeniu do prawidłowego wypełniania wszystkich obowiązków podatkowych
przewidzianych dla Spółki na podstawie obowiązujących przepisów prawa
podatkowego, w tym, terminowego składania odpowiednich deklaracji podatkowych /
terminowego uiszczania zobowiązań podatkowych ciążących na Spółce,
– szczegółowej analizie konsekwencji prawnych i podatkowych decyzji biznesowych,
– przestrzeganiu wewnętrznych procedur i procesów, w tym dotyczących realizacji
obowiązków podatkowych.

3. Informacja o realizowanej strategii podatkowej
W roku podatkowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.:
1) Spółka stosowała procesy i procedury wspierające czynności w zakresie zarządzania
wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.
Spółka podejmuje działania nakierowane na stworzenie wewnętrznego ładu
korporacyjnego, gwarantującego prawidłowe oraz terminowe wypełnianie obowiązków
przewidzianych przez ustawy podatkowe.
W roku podatkowym 2021, Spółka stosowała procesy i procedury o charakterze
biznesowym, które wspierały prawidłową realizację obowiązków podatkowych
w obszarach podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób
prawnych, tj. m.in.:
– procedurę w zakresie obiegu dokumentów,
– procedurę w zakresie kwalifikacji i rejestru kontrahentów,
– procedurę w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji,
– procedurę w zakresie wydawania towaru,
– procedurę w zakresie reklamacji i zwrotu towarów do dostawy,
– procedurę w zakresie reklamacji i zwrotu towarów do odbiorcy.

Mając na względzie skalę oraz rozwój prowadzonej działalności, Spółka aktywnie
monitoruje potrzeby wdrożenia pisemnych procedur mających na celu zapewnienie
jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa podatkowego i dostarczenie odpowiednich
ram w celu dalszej, właściwej realizacji obowiązków wynikających z przepisów
podatkowych.
2) Spółka nie uczestniczyła w dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej
Informacji Skarbowej.
3) Spółka nie składała informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a
§ 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja Podatkowa („Ordynacja
podatkowa2”).
4) Spółka nie dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a
ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w
rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym z podmiotami nie będącymi
rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej polskiej.
5) Spółka nie podjęła, ani nie planowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć
wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podmiotów
powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.
6) W roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja o realizacji strategii
podatkowej, Spółka:
o nie występowała o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa
w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
o nie występowała z wnioskami o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej,
o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
o nie występowała o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa
w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług3,
o nie występowała o wydane wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa
w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.4
7) Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub krajach stosujących
szkodliwa konkurencję podatkową wskazanych w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych5 oraz
obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym
na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

2 tj. Dz.U z 2021 poz. 1540 ze zm.
3 tj. Dz.U. z 2022 poz. 931 ze zm.
4 tj. Dz.U z 2022 poz. 143 ze zm.
5 tj. Dz.U z 2021 poz. 1128 ze zm.