side-area-logo
RODO
delimiter image

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. zwanym dalej jako RODO, w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez spółkę Tramco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolskich, informujemy, że :

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest spółka Tramco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolskich (zwana dalej Administratorem).

 1. Dane kontaktowe.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: Wolskie, ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin.

 1. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Za naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
 1. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym, w celu prowadzenia obrotu hurtowego produktami leczniczymi zgodnie z wymogami prawnymi;
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym wynikającego z art. 78 ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381) oraz par. 5.3. i 6.5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. 2017 poz. 509) (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
 1. Okres przechowywania danych osobowych.

Administrator będzie przechowywał dane przekazane tylko przez okres wymagany prawem, przy czym w zakresie dokumentów związanych z obrotem hurtowym produktami leczniczymi okres przechowywania będzie nie krótszy niż 5 lat od końca roku kalendarzowego następującego po roku w którym dokonano czynności związanej z obrotem produktami leczniczymi, zgodnie z wymogiem art. 4.1.8) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. 2017 poz. 509).

 1. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora innym osobom, z zastrzeżeniem, iż wszystkie dokumenty Administratora związane z prowadzoną działalnością gospodarczą mogą podlegać kontroli Głównego Inspektora Farmaceutycznego zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381).

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 1. prawo do dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
 2. prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO), gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
 3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO).
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 5. Prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO).
 6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem na adres wskazany w punkcie 2 niniejszej informacji.

 1. Obowiązek podania danych.

Odmowa przekazania danych osobowych w zakresie wymaganym prawem może spowodować brak możliwości zawarcia umowy dotyczącej działalności prowadzonej przez Spółkę w zakresie obrotu produktami leczniczymi.

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych.
 1. Celem zapewnienia odpowiedniego rodzaju bezpieczeństwa danych osobowych Administrator zgodnie z art. 32 ust.1 RODO wdrożył następujące techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa: wdrożona polityka bezpieczeństwa danych osobowych, szafy w pomieszczeniach zamykanych na klucz, dostęp do pomieszczeń tylko dla Administratora i osób upoważnionych, instalacja oprogramowania zabezpieczającego, zabezpieczenie komputera hasłem dostępu, system antywirusowy, system wykrywania włamań.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.